Do I need to bring anything to my dentistís office?

Do I need to bring anything to my dentistís office?

All you need to bring is the collection kit.